Vriendschap "kom erbij"
Kinderboekendag Terherne
Zondag 14 Oktober 2018

13:30 en 15:30 Rôversguod ( dorpshuis de Buorkerij )

Besikers meinimme yn in wrâld bol fan muzyk.
 
Een Friestalige, muzikale poppenvoorstelling; dát is Rôversguod.
De poppenvoorstelling is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd en zal ook zeker de volwassen begeleiders aanspreken. Het script van Tjerk Kooistra is gebaseerd op het nieuwe kinderboek Rôversguod, en neemt jong en oud mee in het avontuur van Fekke en zijn roeken.
Het jeugdige B-orkest van muziekvereniging Harmonie Weidum speelt speciaal door Ria Fennema gecomponeerde muziek en brengt iedereen sfeervol samen rond de verteller en de aansprekende poppen.

 

Rôversguod

Akteur: Jan Tiede Bouma

Poppespilers: Marijke Dijkstra, Beitske Boersma, Pyke Kramer, Helena van der Wal, Feikje van der Vegt, Boukje de Boer, Corina Punter, Jeltsje Kramer & Sepkje van der Vegt.

Rezjy: Baukje Hiemstra

Muzyk: Ria Fennema

Poppen: Hessie Rozenberg-Douma

Utfi ering: Harmonie Weidum

Yllustraasjes: Vera Damhuis

Ferhaal: Janneke de Boer

Script: Tjerk Kooistra


Mei it swit op ‘e holle sjit ik oerein. Wêr bin ik? Wat is it tsjuster. Myn hannen sykje yn ‘e djipswarte leechte om in werkenningspunt.
Fekke wit net wat er meimakket as er op Fjildster Utbuorren ûntdekt dat ien fan de swarte roeken op ‘t hiem prate kin. De stammerjende (in kwaaltsje wêr’t er al sûnt it ferstjerren fan mem lêst fan hat) jonge wegeret de fûgel op syn wurd te leauwen en set it bist stiekem efternei de bosk yn.

 

download je gratis entreekaart!