Gi-ga-groen 16 oktober 2022

1e prijs winnaars 2021 met het doek Woeste Willem

Op 11 maaie wie it safier. Us priis: De foarstelling fan Wylde Wytse. Wat in prachtige foarstelling, de bern fan groep 1,2,3 en 4 ha dan ek tige genoaten. Gr fan de juffen Sietske en Janke, fan i.b.s de boarne Aldeboarn

Voor in de agenda

16 oktober 2022 

Kinderboekendag Terherne